Algemene Voorwaarden

1. Het half jaar-, jaar- & maandcontract wordt bij afloop van de periode of bij afloop van het aantal afgesproken tegoeden stilzwijgend omgezet in een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

2. De contributie wordt steeds, volgens een door u verstrekte machtiging, in maandelijkse termijnen geïncasseerd. De maandelijkse incasso zal steeds vòòr het begin van de nieuwe maand plaats vinden. De directie is tevens gerechtigd de contributie telkens per jaar te verhogen volgens de op dat moment actuele indexering.

3. Activeringskosten en aanloopperioden zullen bij afsluiting van een contract eenmalig geïncasseerd worden.

4. De directie is bevoegd bij wanbetaling de ledenpas in te trekken en de deelnemer de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen. Openstaande vorderingen zullen in handen gesteld worden van een incassobureau. De hiermede gemoeide buitengerechtelijke kosten zullen geheel voor rekening van de deelnemer komen.

5. De ledenpas is strikt persoonlijk! Het is verboden de pas uit te lenen of te delen met een ander.

6. Bij verlies, diefstal of vernieling van de ledenpas dient men een nieuwe ledenpas aan te schaffen. Hiervoor zal een borg van €5,00 berekend worden.

7. Fitnesscentrum Feel Good biedt u de mogelijkheid om op de ledenpas gelden a contant te storten welke gebruikt kunnen worden voor consumpties aan de bar. Bij beëindiging van het contract zullen niet gebruikte gelden a contant terug betaald worden.

8. Bij het verstrijken van de afgesloten periode zullen nog bestaande sporttegoeden komen te vervallen.

9. De openingstijden evenals het tijdstip en de inhoud van de lesuren worden door Fitnesscentrum Feel Good bepaald. U bent vrij om deel te nemen aan alle aangeboden lessen. Met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden.

10. Het is toegestaan om meerdere lesuren achter elkaar te volgen. Dit is echter alleen mogelijk met toestemming van de instructeur. Leden die aan hun eerste lesuur op die dag beginnen hebben voorrang op leden die reeds een lesuur op die dag gevolgd hebben.

11. Indien het lid lichamelijke klachten heeft dient hij/zij eerst te overleggen met de huisarts alvorens deel te nemen aan de lessen. Het lid dient ten alle tijden de instructeur op de hoogte te brengen van de lichamelijke klachten of eventuele zwangerschap. Bij lichamelijk of psychische klachten die door sporten kunnen worden verergerd is een doktersverklaring nodig eer kan worden begonnen aan de lessen. Fitnesscentrum Feel Good is nimmer aansprakelijk voor letsel of verergering van het bestaande letsel (zie artikel 13).

12. Fitnesscentrum Feel Good behoudt zich het recht voor tijdens de zomerperioden de openingstijden en lessen naar behoefte aan te passen. Tevens zullen tijdens officiële feestdagen en carnaval de openingstijden worden aangepast. Geen van dezer zaken zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

13. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten voor enig ongeval, letsel of diefstal van goederen geheel en al door hem/haar zelf zullen worden gedragen. Tevens zal de deelnemer Fitnesscentrum Feel Good vrijwaren voor aanspraken van derden.

14. Beëindiging of mutatie van het contract kan alleen geschieden middels het aan de balie te verkrijgen afmeld- of mutatieformulier, persoonlijk in te vullen. Opzegging of mutatie van het contract dient uiterlijk één maand voor afloop van de eerste contractsperiode te geschieden of na deze eerste contractsperiode maandelijks, rekening houdende met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

15. Het overeengekomen bedrag aan contributie zal ook dienen te worden betaald, indien het lid om welke reden dan ook niet deelneemt of op enig uur geen gebruik maakt van de faciliteiten. Dit tenzij Fitnesscentrum Feel Good hem of haar van die betalingsverplichting heeft ontheven. Dit zal uit een door Fitnesscentrum Feel Good afgegeven schriftelijke verklaring moeten blijken.

16. Indien er sprake is van een medische indicatie en er een verklaring van een arts wordt overlegd, kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet. Het abonnement wordt voor een overeengekomen periode geblokkeerd en wordt toegevoegd aan de totale contractsperiode. Daarna gaat het abonnement automatisch weer lopen. Indien het lid eerder hersteld is, dan wordt het abonnement ook eerder in gang gezet. Indien de blessuretijd langer duurt, dient het lid dit aan te geven.

17. Het lid onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van Fitnesscentrum Feel Good gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende orde, disciplineen hygiëne, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Het is tevens verboden om de sportruimten met buitenschoenen te betreden. Indien het lid instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Download de Algemene Voorwaarden